Site Announcements

Pecyn cymorth cyfathrebu'r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd - Healthcare Science Programme communications toolkit

by Miriam Jones -

Mae pecyn cymorth cyfathrebu’r Rhaglen Gwyddor Gofal Iechyd wedi’i ddatblygu i helpu i adeiladu diwylliant ‘un sefydliad’ yn fewnol, tra’n cyfathrebu’n allanol wir ehangder gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Mae'r pecyn cymorth wedi'i ddwyn ynghyd diolch i ymdrechion carfan eang o unigolion a'i nod yw tynnu sylw at y cyfleoedd cyffrous sydd ym maes gwyddor gofal iechyd yng Nghymru. Cliciwch yma i ddysgu mwy!The Healthcare Science Programme communication toolkit has been developed to help build a 'one organisation' culture internally, while communicating externally the true breadth of healthcare science in Wales. The toolkit has been brought together thanks to the efforts of a wide range of individuals and aims to highlight the exciting opportunities in healthcare science in Wales. Click here to learn more!

Podlediad Technocamps | Technocamps Podcast

by Miriam Jones -

NEW PODCAST FROM TECHNOCAMPS

"Yn cyflwyno... Technotalks: Podledliad Technocamps!

Rydyn ni wedi lansio podlediad newydd, sy'n bwriadu difyrru a hysbysu pobl ifanc am y gyrfaoedd sydd ar gael iddynt yn y sectorau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Bob wythnos, bydd pobl ysbrydoledig mewn gyrfaoedd STEM yn trafod beth mae eu swydd yn ei gynnwys, eu llwybrau gyrfa a'r dechnoleg newydd gyffrous yn eu maes.

Mae ein Cydlynydd Rhanbarthol ar gyfer ein Canolfan USW, Laura Roberts, yn cynnal y podlediad, gan gyfweld â gwesteion o bob rhan o Gymru a thu hwnt am eu rolau mewn STEM, sy'n golygu y gallwch chi wrando yn eich amser eich hun.

Nod y podlediad yw cyrraedd merched 11-18 oed yng Nghymru, ond mae'r sioe ar gael i gynulleidfa lawer ehangach ar Spotify a Soundcloud. Mae episodau'n cael eu rhyddhau bob wythnos yn ystod y tymor ysgol ac mae'n nhw tua hanner awr o hyd.

Gwrandewch nawr fel dosbarth neu unigolion! Introducing... Technotalks: The Technocamps Podcast!

We have launched a new podcast for 11-18 year olds that aims to entertain and inform young people about the careers available to them in the Science, Technology, Engineering and Maths sectors. Each week, inspiring people in STEM careers discuss what their job involves, their career path and the exciting new technology in their field.

Laura Roberts, our USW Regional Coordinator, hosts the podcast, interviewing guests from around Wales and beyond about their roles in STEM, which means you can now get insightful advice on-the-go so you can listen freely in your own time.

The podcast aims to reach 11-18 year old girls in Wales, but the show is available to a much wider audience through all major streaming platforms including Spotify and Soundcloud. Episodes are released weekly during term times and each episode is around half an hour in length.

Listen now as a class or individuals!"

Digwyddiadau Rhithiol gyda Grŵp Llandrillo Menai | Virtual Open Events with Grŵp Llandrillo Menai

by Miriam Jones -

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n Digwyddiad Agored Rhithwir a gynhelir o 22 Chwefror ymlaen.

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl:

  • Gwybodaeth am ein dewis helaeth o gyrsiau, yn cynnwys cyrsiau Lefel A, cyrsiau galwedigaethol, cyrsiau rhan-amser, cyrsiau gradd a phrentisiaethau
  • Gwybodaeth am y gefnogaeth ragorol sydd ar gael i fyfyrwyr
  • Gwybodaeth am gludiant a chefnogaeth ariannol
  • Gwybodaeth am gyfleoedd i gyfoethogi profiadau myfyrwyr
  • Gwneud cais ar-lein am gwrs sy'n dechrau fis Medi 2021
Cliciwch yma i gofrestru!

We are looking forward to welcoming you to our Virtual Open Event from Monday 22 February.

What you can expect:

  • Information on our wide range of courses including A Levels, vocational qualifications, part time courses, apprenticeships and degrees
  • Information about our excellent student support
  • Information on transport and financial support
  • Information about student enrichment opportunities
  • Apply online for a course starting in September 2021

Click here to register!

Hacio'r Dosbarth - STEM | Hack the classroom - STEM edition

by Miriam Jones -

[Digwyddiad iaith Saesneg yn unig yw hwn]In preparation for CSEdWeek (December 7-13, 2020), Microsoft is hosting Hack the Classroom: STEM Edition — three days of virtual sessions focusing on coding tips and tricks to make the most of your Hour of Code activities! 

Here, you’ll find every episode of Hack the Classroom on-demand, plus other relevant lessons, courses and prep materials. 

Click here to find out more.  
Older topics...